LIEBLINGSFIGUREN


Basis Modul

SchülerInnen entwickeln ihre
Lieblingsfigur


Anhand Ihrer Lieblingsfiguren durchlaufen die SchülerInnen aktiv den digitalen Produktentwicklungsprozess, an dessen Ende ein funktionsfähiges Produkt steht.

Produktbild
PRODUKTNAME
Schule | Stadt

Schülername

https://templates.create-3d-services.com/w/productdevelopment/ar-viewer-edu/64954eb0281a600b4e58e5af
https://templates.create-3d-services.com/w/productdevelopment/ar-viewer-edu/649c2a368daa990dbdf1fcd0
https://templates.create-3d-services.com/w/productdevelopment/ar-viewer-edu/64abef133c1e5afcae1bd8aa
https://templates.create-3d-services.com/w/productdevelopment/ar-viewer-edu/64abef0a34d28e40b07835dd
https://templates.create-3d-services.com/w/productdevelopment/ar-viewer-edu/64abeeff3c1e5afcae1bd883
https://templates.create-3d-services.com/w/productdevelopment/ar-viewer-edu/64abeef63c1e5afcae1bd864
https://templates.create-3d-services.com/w/productdevelopment/ar-viewer-edu/64abeeea3c1e5afcae1bd853
Baymax
Axolotl
Donald Duck
Roboter
Mickey Mouse
Baby Yoda
Creeper
Ferienworkshop
Ferienworkshop
Ferienworkshop
Ferienworkshop
Ferienworkshop
Ferienworkshop
Ferienworkshop
Albstadt
Albstadt
Reutlingen
Reutlingen
Albstadt
Albstadt
Albstadt
Felix
Timon
Simon
John
Julia
John
Daniel
/w/productdevelopment/schuelerprodukte/64954eb0281a600b4e58e5af/page
/w/productdevelopment/schuelerprodukte/649c2a368daa990dbdf1fcd0/page
/w/productdevelopment/schuelerprodukte/64abef133c1e5afcae1bd8aa/page
/w/productdevelopment/schuelerprodukte/64abef0a34d28e40b07835dd/page
/w/productdevelopment/schuelerprodukte/64abeeff3c1e5afcae1bd883/page
/w/productdevelopment/schuelerprodukte/64abeef63c1e5afcae1bd864/page
/w/productdevelopment/schuelerprodukte/64abeeea3c1e5afcae1bd853/page